Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu


SMERNICA RADY 93/15/EHS z 5. apríla 1993 o zosúladení ustanovení, týkajúcich sa uvádzaní výbušnín na trh a ich kontrole pre civilné použitie

stiahnuť

NARIADENIE VLÁDY č.179 Slovenskej republiky zo 16. mája 2001, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení NARIADENIA VLÁDY č. 294 Slovenskej republiky z 5. júna 2002

stiahnuť

Žiadosť o posúdenie zhody výrobku

stiahnuť

Tlačivo pre prepravu výbušnín

stiahnuť