|

Poskytnutie vyžiadaných informácií 1

Spoločnosť Konštrukta- Defence, a.s. (ďalej len Konštrukta) je súkromná akciová spoločnosť, nie je štátny podnik, ktorej jediným akcionárom je spoločnosť DMD GROUP, a.s., so sídlom Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36297194. Jediným akcionárom spoločnosti DMD GROUP, a.s. je Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

Konštrukta sa na základe prieskumu trhu rozhodla zmluvných partnerov pre dodávku samohybnej kanónovej húfnice ZUZANA 2 vyberať súťažnými postupmi.

Napriek skutočnosti, že Konštrukta nie je povinnou osobou podľa Zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) a nie je tak viazaná uplatňovať pri výbere zmluvného partnera postupy podľa ZVO, rozhodla sa dobrovoľne svojich subdodávateľov vybrať v súlade s princípmi transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania prostredníctvom hospodárskej súťaže otvorenej pre všetky hospodárske subjekty schopné plniť takýto predmet plnenia.

Oslovenie všetkých potenciálnych dodávateľov na území Európskeho hospodárskeho priestoru, prebehlo prostredníctvom Ex ante oznámení o dobrovoľnej transparentnosti zverejnených tak v Úradnom vestníku EÚ ako aj v slovenskom Vestníku verejného obstarávania; publikovaných nasledovne:

– vo Vestníku VO: č. 29/2019 pod zn. 3911 – DET zo dňa 11.02.2019

– vo Vestníku EÚ č. S 2019/S028 pod zn. 028-063608 zo dňa 08.02.2019

vo Vestníku VO č. 29/2019 pod zn. 3912 – DET zo dňa 11.02.2019

– vo Vestníku EÚ č. S 2019/S028 pod zn. 2019/S 028-063607 zo dňa 08.02.2019

Formulár  dobrovoľnej transparentnosti ex ante je jediný, ktorý umožňuje ostatným subjektom bez povinnosti postupovať podľa ZVO a smerníc EÚ o verejnom obstarávaní, zverejniť najrelevantnejším a najotvorenejším spôsobom informáciu o zadávaní zákazky na výber svojich dodávateľov. Tieto oznámenia OBSAHUJÚ VŠETKY ÚDAJE o súťažných postupoch pre výber dodávateľov tak, ako by údaje obsahovali príslušné formuláre oznámení k nadlimitným zákazkám vyhlasovaným postupmi podľa ZVO.

Následne boli publikované ďalšie oznámenia o súťažiach v Obchodnom vestníku:

– Obchodnom vestníku č. 69/2019 pod zn. S000005 zo dňa 08.04.2019

– Obchodnom vestníku č. 69/2019 pod zn. S000006 zo dňa 08.04.2019

a v dvoch celoštátnych denníkoch:

SME, publikované 6.4.2019, pod značkou BR19008G

Hospodárske noviny, publikované 9.4.2019 HN16505

O nespornej transparentnosti a otvorenosti výberu svedčí aj skutočnosť, že sú informácie k obom súťažným postupom počas celej doby súťaží zverejnené na webovom sídle Konštrukta https://kotadef.sk/sutaz/

 Všetky uvedené kroky boli Konštrukta vykonané v záujme realizácie najširšej možnej hospodárskej súťaže relevantných hospodárskych subjektov.

V kvalifikačnom kole boli Konštrukta doručené v prvom prípade štyri a v druhom prípade tri žiadosti o účasť. Podmienky účasti splnili v oboch súťažiach po tri hospodárske subjekty. V jednej zo súťaží boli doručené a prijaté dve ponuky, druhá súťaž prebieha.

Konštrukta sa rozhodla pre súťažné postupy s nasledovným cieľom:

súťažným postupom vybrať zmluvných partnerov spôsobilých (infraštruktúrou) a schopných (referenčne, kvalifikačne a ľudským potenciálom) plniť a poskytnúť najvyššiu možnú hodnotu v podobe kvality, presnosti, rýchlosti, odbornosti pri najnižšej možnej investícii (value for money).

Súťaže boli pripravené a vyhlásené vo februári 2019. Je teda zrejmé, že s krokmi ÚVO tieto dobrovoľné postupy nesúvisia.

Publikovanie oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti ex ante nie je nutné oprieť o žiadny mandát. Je to postup dobrého hospodára na základe analýzy trhu, ktorá ukázala, že súťaž je možná, keďže trh disponuje niekoľkými hospodárskymi subjektmi schopnými poskytnúť predmetné plnenia.

Konštrukta nie je povinná pri výbere svojich dodávateľov pri plnení kúpnej zmluvy na dodávku samohybnej kanónovej húfnice ZUZANA 2 aplikovať postupy podľa ZVO.

Konštrukta pri zadávaní týchto zákaziek:

nie je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c) a e) ZVO ani obstarávateľom podľa § 9 ZVO;

nie je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) a ods. 2 ZVO, keďže nie je splnený jeden z definičných znakov tohto typu verejného obstarávateľa – „osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter“ a

nie je osobou podľa 8 ZVO, keďže nie je splnený jeden z definičných znakov osoby podľa § 8 ZVO – „poskytnutie finančných prostriedkov“ verejným obstarávateľom.

Napriek tomu, že Konštrukta nespĺňa definičné znaky ani jedného typu povinnej osoby podľa ZVO (nie je verejným obstarávateľom podľa § 7 ZVO, obstarávateľom podľa § 9 ZVO ani osobou podľa § 8 ZVO), a nie je povinná uplatňovať postupy podľa ZVO, je presvedčená, že neexistujú dôvody, pre ktoré by nemala a nemohla dobrovoľne postupovať vo výbere zmluvných partnerov súťažným spôsobom.