|

Etický kódex

Pravidlá správania dodávateľov spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence, a.s.

1. Dodržiavanie zákonov a dohôd

Dodávateľ musí dodržiavať všetky príslušné platné právne predpisy a nariadenia krajín, v ktorých riadi prevádzky alebo poskytuje služby. Dodávateľ musí pri všetkých svojich operáciách dodržiavať dohody so spoločnosťou KONŠTRUKTA – Defence, a.s. (vrátane, ale neobmedzuje sa na ktorúkoľvek pobočku spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence, a.s., združenie alebo spoločný podnik), ako aj jej dohody s akýmikoľvek obchodnými partnermi a dodávateľmi.

2. Ľudské práva

Od dodávateľa sa očakáva, že bude zaobchádzať s ľuďmi s rešpektom a dôstojne, podporovať rôznorodosť, zotrvávať prístupný k odlišným názorom, presadzovať rovnaké príležitosti pre všetkých a pestovať inkluzívnu a etickú kultúru v súlade s príslušnými konvenciami Medzinárodnej organizácie práce (ILO).

A.  Detská práca

Dodávateľ musí zabezpečiť, že nezákonná detská práca nie je využívaná na vykonávanie prác. Termín „detská“ sa vzťahuje na akúkoľvek osobu, ktorá nedosiahla minimálny zákonný vek pre zamestnanie v mieste vykonávania práce pod podmienkou, že zákonný vek je v súlade s minimálnym pracovným vekom definovaným Medzinárodnou organizáciou práce (ILO).

B. Nezákonné obchodovanie s ľuďmi vrátane nútenej práce

Dodávateľ sa musí pevne držať nariadení, ktoré zakazujú obchodovanie s ľuďmi a konať v zhode s príslušnými miestnymi zákonmi v krajne alebo v krajinách, v ktorých pôsobí. Dodávateľ  sa musí vyhýbať porušovaniu práv iných a venovať pozornosť akémukoľvek negatívnemu dopadu na ľudské práva vo svojich prevádzkach.

3. Praktiky v zamestnaní

A. Obťažovanie

Od dodávateľa sa očakáva, že zabezpečí, aby jeho zamestnanci mali poskytnuté zamestnanecké prostredie, ktoré je bez fyzického, psychologického a verbálneho obťažovania alebo iného urážlivého správania.

B. Nediskriminácia

Od dodávateľa sa očakáva, že zabezpečí rovnaké pracovné príležitosti zamestnancom a uchádzačom o zamestnanie bez diskriminácie.

C. Mzda a dávky sociálneho zabezpečenia

Dodávateľ musí platiť zamestnancom aspoň minimálny plať požadovaný miestnymi platným právnymi predpismi a poskytnúť všetky zákonom nariadené dávky sociálneho zabezpečenia. Okrem platby za pravidelné pracovné hodiny, pracovníci musia byť platení za nadčas takou sadzbou, aká je požadovaná zákonom, alebo v krajinách, kde takéto zákony nejestvujú, najmenej vo výške rovnajúcej sa ich pravidelnej hodinovej sadzbe.

D. Sociálny dialóg

Od dodávateľa sa očakáva, že bude rešpektovať práva pracovníkov na slobodné združovanie a otvorenú komunikáciu s manažmentom, ktorá sa týka pracovných podmienok, bez strachu z obťažovania, zastrašovania, pokutovania alebo vytvárania prekážok. Od dodávateľa sa takisto očakáva, že bude uznávať a rešpektovať všetky práva pracovníkov na vykonávanie zákonom povolených práv na slobodné združovanie, vrátane práva vstúpiť alebo nevstúpiť do akéhokoľvek združenia podľa ich voľby.

4. Antikorupcia

A. Antikorupčné zákony

Dodávateľ musí dodržiavať antikorupčné zákony, smernice a nariadenia, ktoré regulujú činnosti v krajinách, v ktorých vedie svoje obchodné záležitosti.

Dodávateľ je povinný zdržať sa ponúkania alebo vykonávania akýchkoľvek nevhodných peňažných platieb alebo ponúkania čohokoľvek hodnotného vládnym predstaviteľom, politickým stranám, kandidátom na verejný úrad, alebo iným osobám. Toto zahŕňa zákaz sprostredkovania platieb za účelom prednostného vybavenia alebo zabezpečenia vykonania rutinnej štátnej činnosti ako je získanie víz alebo colného vybavenia, a to aj v miestach, kde takáto činnosť nemusí porušovať miestne zákony. Platby za osobnú bezpečnosť sú povolené tam, kde jestvuje bezprostredné ohrozenie zdravia alebo bezpečnosti.

Od dodávateľa sa očakáva, že vynaloží primerané a náležité úsilie na zabránenie a odhalenie korupcie vo všetkých obchodných dohodách, vrátanie partnerstiev, spoločných podnikov (joint venture), offsetových dohodách a najímania sprostredkovateľov ako sú agenti alebo konzultanti.

B. Nelegálne platby

Dodávateľ nesmie ponúkať žiadne nelegálne platby alebo prijímať akékoľvek nelegálne platby od akéhokoľvek zákazníka, dodávateľa, ich agentov, zástupcov alebo od iných strán. Prijatie, platba a/alebo prísľub sumy peňazí alebo čohokoľvek hodnotného priamo alebo nepriamo, za účelom pokusu vynaloženia neprípustného vplyvu alebo pokusu získať nečestnú výhodu je zakázané. Tento zákaz platí aj v miestach, kde takáto činnosť nemusí porušovať miestne zákony.

C. Sprenevera a podvod

Dodávateľ sa nesmie usilovať získať akúkoľvek výhodu akéhokoľvek druhu podvodným konaním, klamaním ľudí alebo vytváraním nepravdivých tvrdení, alebo umožniť niekomu inému takto konať. Toto zahŕňa podvod alebo okradnutie spoločnosti, zákazníka alebo akejkoľvek tretej strany, a akýkoľvek druh sprenevery majetku.

D. Konkurencia a protimonopoly

Dodávateľ nesmie stanoviť ceny alebo byť zapojený do manipulovania ponúk alebo do spolupráce obmedzujúcej konkurenciu so svojimi konkurentmi. Nesmie si vymieňať aktuálne, nedávne, alebo budúce informácie o cenách so svojimi konkurentmi a musí sa zdržať účasti v karteli. Konkurent musí postupovať v súlade s príslušnou legislatívou o hospodárskej súťaži.

E. Dary/obchodné láskavosti

Od dodávateľa sa očakáva, že bude súťažiť na základe predností produktov a služieb. Výmena obchodných láskavostí nesmie byť použitá na získanie neférovej konkurenčnej výhody. V akomkoľvek obchodnom vzťahu, dodávateľ musí zaistiť, že ponúkanie alebo prijímanie akýchkoľvek darov alebo obchodných láskavostí povoľujú zákony alebo vyhlášky, a že tieto výmeny neporušujú pravidlá a štandardy organizácie prijímateľa a sú v súlade s primeranými trhovými zvyklosťami a praktikami.

5. Konflikt záujmov

Od dodávateľa sa očakáva, že sa vyhne všetkým konfliktom záujmov alebo situáciám, ktoré by mohli budiť dojem potenciálneho konfliktu záujmov. Od dodávateľa sa očakáva, že bude informovať všetky dotknuté strany v prípade, keď nastane skutočný alebo potenciálny konflikt záujmov.

6. Udržiavanie presných záznamov

Od dodávateľa sa očakáva, že bude vytvárať presné záznamy a nebude meniť žiadne zaznamenávané údaje na zatajenie alebo skreslenie základných transakcií, ktoré tieto predstavujú. Všetky záznamy, bez ohľadu na formát, vytvorené alebo prijaté ako dôkaz obchodnej transakcie musia plne a presne vyjadrovať transakciu alebo udalosť, ktorá je dokumentovaná. Záznamy by mali byť uchované na základe príslušných požiadaviek na archiváciu.

7. Ochrana informácií

A. Dôverné/majetkové informácie

Dodávateľ musí náležite zaobchádzať s citlivými informáciami, vrátane dôverných, majetkových a osobných údajov. Informácie nesmú byť použité na iné účely (napr. reklamu, propagáciu a pod.), okrem obchodných účelov na ktoré boli poskytnuté, pokiaľ majiteľ informácií vopred tieto nepovolil.

B. Duševné vlastníctvo

Dodávateľ musí dodržiavať všetky príslušné platné právne predpisy, ktoré upravujú uplatňovanie práv na duševné vlastníctvo, vrátane ochrany proti prezradeniu, patentov, úžitkových vzorov, dizajnov, autorských práv a ochranných známok.

C. Informačná bezpečnosť

Dodávateľ musí chrániť dôverné a majetkové informácie iných, vrátane osobných údajov, od neoprávneného prístupu, zničenia, použitia, úprav a vyzradenia prostredníctvom príslušných postupov fyzickej a elektronickej bezpečnosti. Dodávateľ sa musí riadiť príslušnými zákonmi o ochrane utajovaných skutočností.

8. Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť

Od dodávateľa sa ďalej očakáva vykonávať činnosti spôsobom, ktorý aktívne riadi riziká, šetrí prírodné zdroje a chráni životné prostredie v komunitách, v ktorých pôsobí.

Dodávateľ by mal chrániť zdravie, bezpečnosť a prosperitu svojich zamestnancov, zmluvných dodávateľov, návštevníkov a ďalších, ktorí môžu byť ovplyvnení jeho činnosťami.

Nakoniec, ako je uvedené v Časti I. „Dodržiavanie zákonov a dohôd“ tohto kódexu, dodávateľ sa musí riadiť všetkými príslušnými platnými predpismi, zákonmi a vyhláškami o životnom prostredí a o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci.

9. Medzinárodný obchod

A. Dovoz (Import)

Dodávateľ musí zabezpečiť, že všetky jeho obchodné praktiky sú v súlade so všetkými príslušnými platnými právnymi predpismi, zákonmi, smernicami a nariadeniami, ktoré regulujú dovoz dielov, komponentov a technických dát.

B. Vývoz (Export)

Dodávateľ musí zabezpečiť, že všetky jeho obchodné praktiky sú v súlade so všetkými príslušnými platnými právnymi predpismi, zákonmi, smernicami a nariadeniami, ktoré regulujú vývoz dielov, komponentov a technických dát. Dodávateľ musí poskytnúť pravdivé a presné informácie a získať vývozné licencie a/alebo povolenie, kde je to potrebné.

C. Zodpovedné obstarávanie minerálov

Dodávateľ musí dodržiavať všetky príslušné platné právne predpisy, zákony a nariadenia, ktoré sa týkajú konfliktných minerálov, ktoré zahŕňajú cín, volfrám, tantal a zlato.  Dodávateľ by mal uplatňovať, ako môže nariaďovať zákon, dohľad nad náležitou starostlivosťou  nad zdrojmi a dodávateľským reťazcom týchto minerálov, a preto minimálne požadovať to isté od svojich dodávateľov v ďalšej úrovni.

D. Falzifikáty dielov

Od dodávateľa sa očakáva vyvinúť, implementovať a udržiavať efektívne metódy a procesy vhodné pre svoje produkty na minimalizovanie rizika zavedenia falzifikátov dielov a materiálov do produktov, ktoré sú predmetom dodávky. Okrem toho, dodávateľ musí oznámiť prijímateľom falzifikátov produktu(-ov) ak sú zaručené a vyradiť ich z dodaného produktu.

10. Porušenie očakávaní uvedených v tomto dokumente

V prípade, že očakávania tohto kódexu nebudú splnené, môže byť obchodný vzťah preskúmaný a môžu byť realizované nápravné opatrenia vzhľadom na podmienky v súvisiacich zmluvných dokumentoch.

A. Etické politiky

Úmerne s veľkosťou a povahou svojich obchodných činností, od dodávateľa sa očakáva vytvorenie procesov a  kódexu etického správania na zabezpečenie dodržiavania platných právnych predpisov, zákonov a vyhlášok, ako aj očakávaní uvedených v rámci týchto Pravidiel správania dodávateľa. Dodávateľ musí zaviesť vlastné písomné pravidlá správania a postúpiť tieto princípy na subjekty, ktoré poskytujú dodávateľovi tovary a služby.