|
// if language is sk then show this content

KONŠTRUKTA – Defence, a.s.

je výskumno-vývojová a výrobná spoločnosť, ktorá disponuje projektovo orientovanými špecialistami pre návrhy, vývoj, systémovú integráciu a certifikáciu pozemných a zbraňových systémov protivzdušnej obrany, munície, systémov velenia a riadenia paľby, elektronických systémov a ostatných upravených špeciálnych nadstavieb, kolesových a pásových platforiem pre vozidlá. Naše kompetencie a schopnosti sa osvedčili v priebehu desaťročí práce výskumu a vývoja v obrannom priemysle. Produkty vyvinuté, modernizované alebo upravené našou spoločnosťou sú používané a cenené mnohými klientmi po celom svete.

Nakoľko v minulosti bol hlavným zameraním spoločnosti predovšetkým výskum a vývoj, postupným vývinom požiadaviek obchodného prostredia ako aj potreby modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky bol ďalší podnet k rozšíreniu pôsobnosti KONŠTRUKTY – Defence. V súčasnosti môžeme hovoriť o KONŠTRUKTE – Defence ako o spoločnosti, ktorá ponúka inovatívne konštrukčné návrhy a expertízy so zameraním na vývoj a skúšky zbraňových systémov, elektronických systémov, vývoj špeciálnych platforiem pre kolesové a pásové vozidlá a realizáciu výroby a servisu vojenskej techniky. Spoločnosť riadi svoje aktivity prostredníctvom prevádzok v Dubnici nad Váhom, na Lieskovci a v Moldave nad Bodvou.

Výskum a vývoj

Vojenské projekty

Zbrane

 • vývoj delostreleckých, raketometných a mínometných systémov, zamínovacie a odmínovacie zbraňové systémy
 • vývoj podporných systémov (muničné vozidlá, veliteľské vozidlá)
 • riešenie hydraulických a elektrických pohonov špeciálnych nadstavieb

Muničná oblasť

 • vývoj nových typov munície (trieštivo-trhavej, priebojnej, kumulatívnej, osvetľovacej, dymovej, vývoj plniacich mínometných a delostreleckých systémov)
 • modernizácia zavedených typov munície s cieľom zvýšenia ich účinku v cieli
 • riešenie ekologickej likvidácie nepotrebnej alebo zastaranej munície

Elektronické systémy

 • riadenie delostreleckej, raketometnej a mínometnej výzbroje: na úrovni zbraňových mechanizmov – ovládanie mechanizmov odmerového, námerového a nabíjacieho ústrojenstva
 • na úrovni batérie alebo oddielu s napojením na nadriadené veliteľské štruktúry
 • vývoj kontajnerových systémov pre zástavbu spojovacích prostriedkov, informačných technológii

Civilné programy

 • projekty zamerané na výskum v oblasti zdravotníctva (vodíková terapia)
 • projekty zamerané na výskum v oblasti špeciálnej techniky (Projekt zvýšenia pevnostných vlastností vybraného komponentu špeciálnej techniky pri súčasnom zachovaní optimálnej úrovne plastických vlastností)

Filozofia spoločnosti

Sme spoločnosťou, ktorá bola budovaná na tradičných hodnotách fungovania počas celého obdobia svojej histórie. Celé desaťročia existencie spoločnosti boli hlavnou náplňou predovšetkým výskumno- vývojové projekty na základe požiadaviek obrany štátu, ktorý by nebol možný bez ľudského potenciálu tvoreného vysoko kvalifikovanými odborníkmi, ktorí Konštruktu – Defence budovali a budujú naďalej v nových meniacich sa podmienkach prostredia.

Vzhľadom na špecifickú oblasť realizovaných projektových riešení, konštrukčných návrhov a expertíz s uplatnením vedy a techniky je personálne obsadenie, tvorené kvalitnými kvalifikovanými špecialistami, o to naliehavejšie.

Za celú dobu fungovania spoločnosti bolo riešených nespočetné množstvo obranných výskumno-vývojových projektov, inovačných a modernizačných programov, či úloh reflektujúcich na široko-spektrálne požiadavky klientov, čím postupne vybudovala bohatú východiskovú databázu archivovanej projektovej technickej dokumentácie, tvoriacej jej jedinečné KNOW-HOW

Špecifická oblasť nášho pôsobenia, z ktorej vyplýva aj charakterstická užívateľská klientela, akou sú ozbrojené sily rôznych krajín, ako aj neustále prebiehajúci vývoj v segmente vojenskej a obrannej techniky nás stavajú do roviny budovania veľmi úzkych väzieb medzi spoločnosťou a konečným užívateľom výstupov projektov a tiež intenzívnej interakcie medzi nárokmi a požiadavkami užívateľa a spôsobmi hľadania ich kompetentných riešení zo strany nás ako riešiteľa a dodávateľa.

Striedanie generácií, meniace sa podmienky a požiadavky medzinárodného poľa v oblasti nášho pôsobenia a tiež stupňovanie nárokov zo strany klientov priebežne posúvajú aj nás.

Spoločnosť si udržiava svoje pevné postavenie na trhu obrannej a vojenskej techniky a úspešne dokáže čeliť neustále meniacim sa svetovým trendom. Pravidelná účasť a prezentovanie firmy na špecializovaných svetových veľtrhoch, výstavách, v odborných médiách, tiež aktívna účasť na konferenciách a odborných seminároch potvrdzujú spoločnosti postavenie aktívneho obchodného hráča vo svete obranného priemyslu.

Firma postupne mení svoj obraz a dnes je KONŠTRUKTA-Defence vnímaná už aj ako výrobná spoločnosť plnohodnotne zabezpečujúca komplexné požiadavky svojich klientov. Okrem toho, zabezpečuje aj vykonservisu a opráv vojenskej techniky a vybavenia v službách ozbrojených síl.

Hodnoty

Cieľ, napĺňať požiadavky našej klientely, vyvolal potrebu odpovedajúcého rozšírenia spoločnosti a prispôsobenie celej organizačnej štruktúry na zabezpečenie všetkých súvisiacich procesných činností v plnom rozsahu.

 • Inovatívnosť – aktívne sa prispôsobujeme novým trendom a meniacim sa podmienkam medzinárodného prostredia obranného priemyslu a požiadavkám našich klientov
 • Tímová práca – bez adekvátneho ľudského potenciálu to nejde. Úzka spolupráca a prepojenosť odborných útvarov firmy umožňujú dobré a pružné fungovanie spoločnosti ako kompaktného celku.
 • Jedinečnosť – naše zameranie s dlhoročnou tradíciou, skúsenosťami a bohatým archívom dokumentácie s v ňom obsiahnutým know-how nás predurčuje ako unikátnu spoločnosť na domácom trhu a silného konkurenta v rámci svetového pôsobenia.
 • Integrita – je pre nás veľmi dôležitá nakoľko v našich koncepčných riešeniach spájame výstupy viacerých vedecko-technických disciplín.
 • Integrita – je pre nás veľmi dôležitá nakoľko v našich koncepčných riešeniach spájame výstupy viacerých vedecko-technických disciplín.

Cieľom spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence je zabezpečiť spoľahlivé fungovanie v oblasti vývoja a konštrukcie, špecializovaného skúšobníctva, výroby, servisu a opravárenstva pre potreby našich klientov a naďalej si udržiavať rešpektované postavenie na medzinárodnom trhu obranného priemyslu.

História

KONŠTRUKTA – Defence, a.s. je následnícka organizácia národného podniku KONŠTRUKTA Trenčín, ktorý bol založený v roku 1953 po premiestnení zbrojnej výroby zo ŠKODA Plzeň do Dubnice nad Váhom.

Neskôr, v roku 1957 bola v rámci národného podniku KONŠTRUKTA Trenčín vybudovaná prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec čím sa veľmi priblížila k svojmu cieľu – zabezpečovať vývojové úlohy špeciálnej techniky vo svojich prevádzkach a maximálne odbúrať služobné cesty konštruktérov a projektantov do vzdialených priestorov a zabezpečovať úlohy bez zbytočných viac nákladov na dopravu, ubytovanie a diéty.

Vzhľadom na narastajúce požiadavky pre vývoj špeciálnej techniky v bývalom Československu a celom „východnom bloku“, bolo v roku 1959 vytvorené detašované pracovisko KONŠTRUKTY v Brne a neskôr v roku 1972 aj v Prahe. KONŠTRUKTA sa tak stala jednou z najväčších výskumno-vývojových organizácií vo „východnom bloku“, ktorá zamestnávala približne 2500 pracovníkov.

V priebehu 70-tych rokov sa KONŠTRUKTA začala zaoberať aj navrhovaním a vývojom jednoúčelových strojov a zariadení pre komerčné využitie v gumárenskom, sklárskom a potravinárskom priemysle. Počas tohto obdobia KONŠTRUKTA vyvíjala aj rôzne zdravotnícke zariadenia a vybavenie.

Väčšina projektov, ktoré sa realizovali v období 80-tych rokov bola z oblasti špeciálnej techniky, avšak ku koncu 80-tych a začiatkom 90-tychrokov začal podnik pociťovať dopady nástupu konverzie špeciálnej výroby, ktorá nastala z dôvodu kolapsu komunistických režimov v regióne strednej a východnej Európy, čo vyústilo v ukončenie „studenej vojny“ medzi východom a západom.

Následkom útlmu špeciálnej výroby bola KONŠTRUKTA donútená znižovať počet zamestnancov a vzdať sa detašovaných pracovísk v Prahe a v Brne. V roku 1993 bol štátny podnik KONŠTRUKTA Trenčín rozdelený na dva samostatné subjekty s cieľom oddeliť vývoj špeciálnej techniky od vývoja civilnej techniky. Tak vznikli KONŠTRUKTA-Defence, š.p. a KONŠTRUKTA-Industry, š.p. V roku 1996 sa KONŠTRUKTA-Defence, š.p. transformoval na KONŠTRUKTA-Defence, akciovú spoločnosť.

 • KONŠTRUKTA-Defence, a.s. 2020

  KONŠTRUKTA-Defence, a.s. dnes

 • Výrobná hala 2019

  otvorenie zrekonštruovanej výrobnej haly na lieskovci v Dubnici nad Váhom

 • Servisno-oprávenské oddelenie 2018

  otvorenie servisno-oprávarenského oddelenia v Moldave nad Bodvou

 • Presťahovanie sídla 2013

  presťahovanie sídla spoločnosti do Dubnice nad Váhom

 • DMD Group 2004

  začlenenie podniku KONŠTRUKTA – Defence, a.s.  do holdingovej skupiny DMD Group, a.s.

 • Akciová spoločnosť 1996

  transformácia štátneho podniku KONŠTRUKTA – Defence na akciovú spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, a.s.

 • Rozdelenie podniku 1993

  rozdelenie štátneho podniku KONŠTRUKTA Trenčín na:
  • KONŠTRUKTA – Defence, štátny podnik
  • KONŠTRUKTA – Industry, štátny podnik

 • Transformácia 1988

  transformácia národného podniku na štátny podnik – KONŠTRUKTA Trenčín, š.p.

 • Založenie 1953

  založenie národného podniku KONŠTRUKTA Trenčín

Obchodní partneri