|

Poskytnutie vyžiadaných informácií 2

KONŠTRUKTA – Defence, a.s. dňa 21.12.2018 uzavrela s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky Kúpnu zmluva č. 2018/275 (ďalej len „Zmluva“). Je zodpovedná ako zmluvná strana zabezpečiť plnenia podľa Zmluvy a v tejto súvislosti vykonáva všetky úkony s tým spojené, vrátane výberu subdodávateľov v súlade s platnou legislatívou.

V období od 02/2019 do 06/2019 realizovala súťažné postupy na výber zmluvných partnerov pre dodanie „Komplexu skupín zbraňovej nadstavby“ a „Podvozkov pre delostrelecké zbraňové systémy“ zverejnených v:

  • Úradnom vestníku EÚ č. S028/2019 pod zn. 028-063607 zo dňa 08.02.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 29/2019 pod zn. 3912 – DET zo dňa 11.02.2019 („Komplex skupín zbraňovej nadstavby“),
  • Úradnom vestníku EÚ č. S028/2019 pod zn. 028-063608 zo dňa 08.02.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 29/2019 pod zn. 3911 – DET zo dňa 11.02.2019 („Podvozky pre delostrelecké zbraňové systémy“),
  • Obchodnom vestníku č. 69/2019 pod zn. S000006 zo dňa 08.04.2019 („Komplex skupín zbraňovej nadstavby“),
  • Obchodnom vestníku č. 69/2019 pod zn. S000005 zo dňa 08.04.2019 („Podvozky pre delostrelecké zbraňové systémy“),

a na webovej stránke KONŠTRUKTA – Defence, a.s. 

V prípade „Komplexu skupín zbraňovej nadstavby“ bol týmto súťažným postupom vybratý subdodávateľ (vid. https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4060994&l=sk).

V prípade výberu subdodávateľov na „Podvozky pre delostrelecké zbraňové systémy“ neboli prostredníctvom súťažného postupu vybratí subdodávatelia, vzhľadom na skutočnosť, že nebola predložená ani jedna prijateľná ponuka; následne KONŠTRUKTA – Defence, a.s. pristúpila k rokovaniam so všetkými záujemcami, ktorí splnili v tejto súťaži podmienky účasti, t.j. preukázali spôsobilosť plniť predmet zákazky. 

Na základe rokovaní bola dňa 26.07.2019 uzavretá Zmluva o dielo č. KD 016/2019 (https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4128867&l=sk) tak, aby mohla KONŠTRUKTA – Defence, a.s. predmetné požiadavky Zmluvy na plnenie v plnom rozsahu naplniť.