|

Informácie o výbere zmluvného partnera a plnení zmluvy pre dodávku podvozkov pre delostrelecké zbraňové systém

Spoločnosť KONŠTRUKTA-Defence, a.s. realizovala súťažné postupy na výber zmluvných partnerov pre dodávku zhotoviteľov poskupín a  dodávok komponentov pre samohybný kolesový delostrelecký systém Zuzana 2.

Súťažným postupom výberu zmluvných partnerov predchádzali zverejnenia predbežných oznámení o úmysle vyhlásiť súťažný postup pre výber zmluvných partnerov, okrem webového sídla vo forme ex ante oznámení v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestník verejného obstarávania. Výzvy na súťaž boli zverejnené v nielen na tento účel určených vestníkoch na európskej a národnej úrovni, ale dokonca v dvoch celoslovenských denníkoch, vďaka čomu dostala KONŠTRUKTA-Defence, a.s. 3 a viac žiadostí o účasť a ponúk. Na rovnakých miestach sú po uzavretí zmluvných vzťahov zverejnené aj oznámenia o výsledkoch súťažných postupov a zmluvy v CRZ.

Zároveň na tomto mieste bude spoločnosť KONŠTRUKTA-Defence, a.s. vo svojom transparentnom konaní pokračovať vo forme zverejňovania oznámení o priebehu plnenia zmluvy.

Súťažný postup

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIA O ÚMYSLE VYHLÁSIŤ SÚŤAŽNÝ POSTUP PRE VÝBER DODÁVATEĽA:

08.02.2019

Úradný vestník EÚ č. S028/2019 pod zn. 028-063608

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63608-2019:TEXT:SK:HTML&src=0 Predbežné oznámenie_Vestník_EÚ_PODVOZOK

11.02.2019

Vestník VO č. 29/2019 pod zn. 3911 – DET

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/398194 Predbežné oznámenie_Vestník_VO_ PODVOZOK

Spoločnosť Konštrukta- Defence, a.s. dobrovoľne zverejnila úmysel zadať zákazku súťažným postupom prostredníctvom formuláru o dobrovoľnej transparentnosti ex ante, ktorý je jediným formulárom, ktorý umožňuje ostatným subjektom bez povinnosti postupovať podľa ZVO a smerníc EÚ o verejnom obstarávaní, zverejniť najrelevantnejším a najotvorenejším spôsobom informáciu o zadávaní zákazky na výber svojich dodávateľov. Tieto oznámenia OBSAHUJÚ VŠETKY ÚDAJE o súťažných postupoch pre výber dodávateľov tak, ako by údaje obsahovali príslušné formuláre oznámení k nadlimitným zákazkám vyhlasovaným postupmi podľa ZVO.

OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽNÉHO POSTUPU PRE VÝBER DODÁVATEĽA:

08.04.2019

Obchodný vestník č. 69/2019 pod zn. S000005

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2124290 Oznámenie_o_vyhlásení_PODVOZOK

17.04.2019

Obchodný vestník č. 76/2019 pod zn. E000019

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2135868 Úprava_oznámenia_o_vyhlásení_PODVOZOK

06.04.2019

denník SME publikovaný pod značkou BR19008G

SME BR19008G

09.04.2019

denník Hospodárske noviny publikovaný pod značkou HN16505

HN HN16505

OZNÁMENIA O VÝSLEDKU SÚŤAŽNÉHO POSTUPU PRE VÝBER DODÁVATEĽA:

30.07.2019

Centrálny register zmlúv

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4128867&l=sk ZoD_KD_016_2019 Príloha_1A_KD_016_2019 Príloha_2_KD_016_2019

08.08.2019

Obchodný vestník č. 152/2019 pod zn. S000016

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2238372 Oznamenie_o_vysledku_OV_PODVOZOK

09.08.2019

denník SME publikovaný pod značkou BR190163

Inzercia BR190163

09.08.2019

denník Hospodárske noviny publikovaný pod značkou HN 16885

Inzercia HN_16885