|

Súťažné podklady

Súťažné podklady boli poskytnuté záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti uvedené vo výzve a uzavreli Dohodu o mlčanlivosti vo vzťahu k Technickej špecifikácii predmetu plnenia.“

Na žiadosti o vysvetlenie doručené v lehote určenej v súťažných podkladoch boli poskytnuté odpovede všetkým záujemcom, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady.