|

Technická dokumentácia

Technická špecifikácia predmetu plnenia je poskytnutá záujemcom, ktorí uzavreli Dohodu o mlčanlivosti.