|

Filozofia spoločnosti

Sme spoločnosťou, ktorá bola budovaná na tradičných hodnotách fungovania počas celého obdobia svojej histórie. Celé desaťročia existencie spoločnosti boli hlavnou náplňou predovšetkým výskumno- vývojové projekty na základe požiadaviek obrany štátu, ktorý by nebol možný bez ľudského potenciálu tvoreného vysoko kvalifikovanými odborníkmi, ktorí Konštruktu – Defence budovali a  budujú naďalej v nových meniacich sa podmienkach prostredia.

Vzhľadom na špecifickú oblasť realizovaných projektových riešení, konštrukčných návrhov a expertíz s uplatnením vedy a techniky je personálne obsadenie, tvorené kvalitnými kvalifikovanými špecialistami, o to naliehavejšie.

Za celú dobu fungovania spoločnosti bolo riešených nespočetné množstvo obranných výskumno-vývojových projektov,  inovačných a modernizačných programov, či úloh reflektujúcich na široko-spektrálne požiadavky klientov, čím postupne vybudovala bohatú východiskovú databázu archivovanej projektovej technickej dokumentácie, tvoriacej jej jedinečné KNOW-HOW.

Špecifická oblasť nášho pôsobenia, z ktorej vyplýva aj charakterstická užívateľská klientela, akou sú ozbrojené sily rôznych krajín, ako aj neustále prebiehajúci vývoj v segmente vojenskej a obrannej techniky nás stavajú do roviny budovania veľmi úzkych väzieb medzi spoločnosťou a konečným užívateľom výstupov projektov a tiež intenzívnej interakcie medzi nárokmi a požiadavkami užívateľa  a spôsobmi hľadania ich kompetentných riešení zo strany nás ako riešiteľa a dodávateľa.

Striedanie generácií, meniace sa podmienky a požiadavky medzinárodného poľa  v oblasti nášho pôsobenia a tiež stupňovanie nárokov zo strany klientov priebežne posúvajú aj nás.

Spoločnosť si udržiava svoje pevné postavenie na trhu obrannej a vojenskej techniky a úspešne dokáže čeliť neustále meniacim sa svetovým trendom. Pravidelná účasť a prezentovanie firmy na špecializovaných svetových veľtrhoch, výstavách, v odborných médiách, tiež aktívna účasť na konferenciách a odborných seminároch potvrdzujú spoločnosti postavenie aktívneho obchodného hráča vo svete obranného priemyslu.

Firma postupne mení svoj obraz a dnes je KONŠTRUKTA-Defence vnímaná už aj ako výrobná spoločnosť plnohodnotne zabezpečujúca komplexné požiadavky svojich klientov. Okrem toho, zabezpečuje aj vykonservisu  a opráv vojenskej techniky a vybavenia v službách ozbrojených síl.

Cieľ, napĺňať  požiadavky našej klientely, vyvolal  potrebu odpovedajúcého rozšírenia spoločnosti a prispôsobenie celej organizačnej štruktúry na zabezpečenie  všetkých súvisiacich procesných činností v plnom rozsahu.

Hodnoty spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence sú komplexným vyjadrením jej postojov, fungovania, prezentácie a postavenia na trhu:

  • Inovatívnosť  – aktívne sa prispôsobujeme novým trendom a meniacim sa podmienkam medzinárodného prostredia obranného priemyslu a požiadavkám našich klientov
  • Jedinečnosť – naše zameranie s dlhoročnou tradíciou, skúsenosťami a bohatým archívom dokumentácie s v ňom obsiahnutým know-how nás predurčuje ako unikátnu spoločnosť na domácom trhu a silného konkurenta v rámci svetového pôsobenia.
  • Integrita –  je pre nás veľmi dôležitá nakoľko v našich koncepčných riešeniach spájame výstupy viacerých vedecko-technických disciplín.
  • Tímová práca –  bez adekvátneho ľudského potenciálu to nejde. Úzka spolupráca a prepojenosť odborných útvarov firmy umožňujú dobré a pružné fungovanie spoločnosti ako kompaktného celku.
  • Vytrvalosť –  je nevyhnutná charakteristika pre dosahovanie žiadaných finálnych výsledkov riešení predovšetkým dlhodobých projektov a úloh.

Cieľom spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence je zabezpečiť spoľahlivé fungovanie v oblasti vývoja a konštrukcie, špecializovaného skúšobníctva, výroby, servisu a opravárenstva pre potreby našich klientov a naďalej si udržiavať rešpektované postavenie na medzinárodnom trhu obranného priemyslu.