Filozofia spoločnosti

Sme spoločnosťou, ktorá vyrástla na tradičných hodnotách fungovania počas celého obdobia svojej histórie. Za celé desaťročia našej existencie boli hlavnou náplňou pôsobenia spoločnosti predovšetkým výskum a vývoj, ktorý by nebol možný bez ľudského potenciálu tvoreného vysoko kvalifikovanými odborníkmi, ktorí Konštruktu – Defence budovali a stále budujú.

Vzhľadom na to, že spoločnosť sa zaoberá projektovými riešeniami, konštrukčnými návrhmi a expertízami vo veľmi špecifickej oblasti a uplatňuje vedu a techniku vo svojich koncepčných riešeniach, je personálne zázemie tvorené z kvalitných a  kvalifikovaných špecialistov o to naliehavejšie.

Za desaťročia riešenia nespočetného množstva špecifických projektov, rôznych inovačných programov, či úloh reflektujúcich na široko-spektrálne požiadavky klientov, spoločnosť dospela do štádia, kedy disponuje východiskovou databázou archivovanej projektovej technickej dokumentácie tvoriacej jej jedinečné KNOW-HOW.

Špecifická oblasť nášho pôsobenia, z ktorej vyplýva aj typická užívateľská klientela, akou sú ozbrojené sily rôznych štátov, ako aj neustále prebiehajúci vývoj v segmente vojenskej a obrannej techniky nás stavajú do roviny budovania veľmi úzkych väzieb medzi spoločnosťou a konečným užívateľom výstupov projektov a tiež intenzívnej interakcie medzi nárokmi a požiadavkami užívateľa  a spôsobmi hľadania ich kompetentných riešení zo strany nás ako riešiteľa a plniteľa úlohy.

Striedanie generácií, meniace sa podmienky a požiadavky medzinárodného poľa  v oblasti nášho pôsobenia a tiež stupňovanie nárokov zo strany klientov priebežne posúvajú aj nás.

Spoločnosť si udržiava svoje pevné postavenie na trhu obrannej a vojenskej techniky a úspešne dokáže čeliť neustále meniacim sa svetovým trendom. Pravidelná účasť a prezentovanie firmy na špecializovaných svetových veľtrhoch, výstavách, v odborných médiách, tiež aktívna účasť na konferenciách a odborných seminároch potvrdzujú spoločnosti postavenie aktívneho obchodného hráča vo svete obranného priemyslu.

Firma postupne mení svoj obraz a dnes už KONŠTRUKTA-Defence vnímaná ako výrobná spoločnosť plnohodnotne zabezpečujúca komplexné požiadavky svojich klientov. Okrem toho vykonáva aj servis  a opravy vojenskej techniky a vybavenia v prevádzke Servisno opravárenské služby v Moldave nad Bodvou.

Náš cieľ, naplniť  požiadavky našej klientely, vyvolali  potrebu nevyhnutného rozšírenia spoločnosti a prispôsobenie celej organizačnej štruktúry firmy tak, aby bola spôsobilá zabezpečiť  všetky súvisiace procesné aktivity.

Hodnoty spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence sú komplexným vyjadrením jej postojov, fungovania, prezentácie a postavenia na trhu:

  • Inovatívnosť  – aktívne sa prispôsobujeme novým trendom a meniacim sa podmienkam medzinárodného prostredia obranného priemyslu a požiadavkám našich klientov
  • Jedinečnosť – naše zameranie s dlhoročnou tradíciou, skúsenosťami a bohatým archívom s v ňom obsiahnutým know-how nás predurčuje ako unikátnu spoločnosť na domácom trhu a silného konkurenta v rámci svetového pôsobenia.
  • Integrita –  je pre nás veľmi dôležitá nakoľko v našich koncepčných riešeniach spájame výstupy viacerých vedecko-technických disciplín.
  • Tímová práca –  bez adekvátneho ľudského potenciálu to nejde. Úzka spolupráca a prepojenosť odborných útvarov firmy umožňujú dobré a pružné fungovanie spoločnosti ako kompaktného celku.
  • Vytrvalosť –  je nevyhnutná charakteristika pre dosahovanie žiadaných finálnych výsledkov riešenia predovšetkým dlhodobých projektov a úloh.

Cieľom spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence je zabezpečiť spoľahlivé fungovanie v oblasti vývoja a konštrukcie, špecializovaného skúšobníctva, výroby, servisu a opravárenstva pre potreby našich klientov a naďalej si udržiavať rešpektované postavenie na medzinárodnom trhu obranného priemyslu.