|

Skúšobníctvo

Autorizovaná, notifikovaná osoba a skúšobné laboratórium

Zatrieďovanie nebezpečných vecí pre prepravu

Autorizovaná osoba SKTC-112

Zatrieďovanie nebezpečných vecí pre prepravu (ADR, RID, ICAO, IMDG, ADN)

Pyrotechnické výrobky

Notifikovaná osoba 1395 - Smernica 2013/29/EU
Autorizovaná osoba SKTC-112 – Nariadenie vlády SR č. 70/2015 Z.z.

Rozsah notifikácie

 • Zábavná pyrotechnika (kategória F1)
 • Zábavná pyrotechnika (kategória F2 a F3)
 • Zábavná pyrotechnika (kategória F4)
 • Scénická pyrotechnika
 • Pyrotechnické výrobku určene pre použitie vo vozidlách
 • Ostatné pyrotechnické výrobky (okrem výrobkov určených pre použitie vo vozidlách )

Informácie pre zákazníkov

Databáza pyrotechnických výrobkov

Výbušniny na civilné použitie

Notifikovaná osoba 1395 - Smernica 2014/28/EU
Autorizovaná osoba SKTC-112 – Nariadenie vlády SR č. 131/2016 Z.z.

Rozsah notifikácie

Výbušniny na civilné použite

 • Postup skúšky typu EU
 • Postup overenia jednotlivých typov
 • Postup zhody s typom
 • Postup zabezpečenia kvality výroby
 • Postup zabezpečenia kvality výrobkov
 • Postup overenia výrobku

 

Informácie pre zákazníkov

Skúšky ručných palných zbraní a streliva a certifikácia

Autorizovaná osoba - SKTC-112

Členstvo v medzinárodnej organizácii C.I.P.

Úradná skúšobňa zbraní a streliva SKTC-112 Lieskovec je v postavení národnej skúšobne Slovenskej republiky v rámci členstva v Medzinárodnej stálej komisii pre skúšky ručných palných zbraní (C.I.P.), ktorej členom je od r. 1996 i Slovenská republika. Medzinárodné audity potvrdili schopnosť tejto skúšobne vykonávať skúšky na úrovni potrebnej k splneniu požiadavky na vzájomné uznávanie skúšobných značiek zbraní a streliva medzi členskými krajinami C.I.P. Aktívna účasť na zasadnutiach pracovných skupín, subkomisií a na plenárnych zasadnutiach poskytuje možnosť podieľať sa na tvorbe skúšobných predpisov a na vytváraní predpokladov zabezpečenia objektívnych a konformných podmienok skúšania. V súlade s odporúčaním C.I.P. a podľa § 38 zákona o strelných zbraniach a strelive a o doplnení niektorých zákonov č. 190/2003 Z.z. vykonáva skúšobňa periodické overovanie zbraní tzv. tlakovou skúškou, pri ktorej je zbraň vystavená pôsobeniu vyššieho tlaku prachových plynov, vznikajúcich pri použití špeciálneho skúšobného streliva. Držitelia zbraní si môžu dohovoriť termín predloženia zbraní na overenie bezpečnosti na adrese uvedenej v kontakte.

V prípade záujmu výrobcov o posúdenie zhody strelných zbraní a streliva v zmysle Zákona č. 64/2019 Z.z. (homologizácia strelnej zbrane, skúška typu strelnej zbrane, skúška typu streliva, inšpekcia) môžu zákazníci zaslať žiadosť o posúdenie zhody uvedenej v časti „Tlačivá na stiahnutie“.

Informácie pre zákazníkov

Skúšobné laboratórium

Akreditované skúšky

Rozsah akreditácie

 • Technické výrobky (výrobky špeciálnej techniky, elektrotechniky a dopravnej techniky)
 • Zbrane
 • Strelivo
 • Ochranné osobné pomôcky tela a hlavy (odolnosť proti streľbe a odolnosť proti bodným zbraniam)
 • Ostatné ochranné materiály (odolnosť proti vonkajším účinkom)
 • Výbušniny
 • Rozbušky a prenášače
 • Bleskovice a zápalnice
 • Pyrotechnické výrobky
 • Priemyselné hnojivá

Informácie pre zákazníkov

Špeciálne skúšky

Špeciálne skúšky

 • Predĺženie technickej životnosti
 • Skúšky munície
 • Skúšky streliva
 • Mechanické skúšky
 • Klimatické skúšky

Kontakty

KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec
P. O. BOX 11
Autorizovaná osoba SKTC-112
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská Republika

kontakt sekretariát - Ľubica Kupková
telefón - 00421 42 285 2221
e-mail - kupkova@kotadef.sk

kontakt sekcia skúšobníctva - Jakub Rajec
telefón - 00421 42 285 2278
e-mail - rajec@kotadef.sk

kontakt certifikačný orgán certifikujúci výrobky- Ing. Michal Kováč
telefón - 00421 42 285 2223
e-mail - kovac@kotadef.sk

06:00 – 14:00