|
člen skupiny

Skúšky ručných palných zbraní a streliva a certifikácia

Autorizovaná osoba - SKTC-112

Členstvo v medzinárodnej organizácii C.I.P.

Úradná skúšobňa zbraní a streliva SKTC-112 Lieskovec je v postavení národnej skúšobne Slovenskej republiky v rámci členstva v Medzinárodnej stálej komisii pre skúšky ručných palných zbraní (C.I.P.), ktorej členom je od r. 1996 i Slovenská republika. Medzinárodné audity potvrdili schopnosť tejto skúšobne vykonávať skúšky na úrovni potrebnej k splneniu požiadavky na vzájomné uznávanie skúšobných značiek zbraní a streliva medzi členskými krajinami C.I.P. Aktívna účasť na zasadnutiach pracovných skupín, subkomisií a na plenárnych zasadnutiach poskytuje možnosť podieľať sa na tvorbe skúšobných predpisov a na vytváraní predpokladov zabezpečenia objektívnych a konformných podmienok skúšania. V súlade s odporúčaním C.I.P. a podľa § 38 zákona o strelných zbraniach a strelive a o doplnení niektorých zákonov č. 190/2003 Z.z. vykonáva skúšobňa periodické overovanie zbraní tzv. tlakovou skúškou, pri ktorej je zbraň vystavená pôsobeniu vyššieho tlaku prachových plynov, vznikajúcich pri použití špeciálneho skúšobného streliva. Držitelia zbraní si môžu dohovoriť termín predloženia zbraní na overenie bezpečnosti na adrese uvedenej v kontakte.

V prípade záujmu výrobcov o posúdenie zhody strelných zbraní a streliva v zmysle Zákona č. 64/2019 Z.z. (homologizácia strelnej zbrane, skúška typu strelnej zbrane, skúška typu streliva, inšpekcia) môžu zákazníci zaslať žiadosť o posúdenie zhody uvedenej v časti „Tlačivá na stiahnutie“.

Informácie pre zákazníkov

Osvedčenie o akreditácií

Tlačivá na stiahnutie

Riešenie sťažností a odvolaní

Kontakty

Prevádzka špeciálneho skúšobníctva LIESKOVEC (PŠSL)

KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec
P. O. BOX 11
Autorizovaná osoba SKTC-112
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská Republika

kontakt sekretariát - Ľubica Kupková
telefón - 00421 42 285 2221
e-mail - kupkova@kotadef.sk

kontakt sekcia skúšobníctva - Jakub Rajec
telefón - 00421 42 285 2278
e-mail - rajec@kotadef.sk

kontakt certifikačný orgán certifikujúci výrobky- Ing. Michal Kováč
telefón - 00421 42 285 2223
e-mail - kovac@kotadef.sk

06:00 – 14:00